Adresas: 
Katedros g. 11, Panevėžys
Tel.: 45-431067

Internetinė svetainė: 
http://gintarelis.info

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigos paskirtis – tenkinti fizinį ir dvasinį vaikų saugumą, individualius vaikų poreikius, užtikrinti sistemingą ugdymo procesą, teikiant paramą ir pagalbą šeimai. Ugdymo programa remiasi darželyje sukaupta patirtimi. Daugelį metų prioritetine sritimi yra dorinis ugdymas, puoselėjant tautines bei katalikiškas tradicijas. Pastaraisiais metais ugdymo programa papildyta sveikatingumo projektu.


Ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo grupėse nuo 2007 m. vykdomas pagal individualią lopšelio – darželio „Ikimokyklinio ugdymo programą“, suderintą su Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriumi. Darželio programa parengta, vadovaujantis ankstesnėmis valstybinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojančiomis programomis: ,,Vėrinėlis“, ,,Gairės“, „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa“. Į ugdymo procesą integruojama katalikiško ugdymo kryptis. Programa papildyta „Gyvenimo įgūdžių ugdymo “, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos“ ir kitomis programomis. Įstaiga dalyvauja programoje ,,Zipio draugai’’.

 

UGDYMO(SI) PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


Tikslas
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

 

Uždaviniai:
Plėsti vaiko pažintinius interesus skirtingose kompetencijose, išgyvenant pažinimo džiaugsmą, pajuntant pasaulio materialiąją ir dvasinę įvairovę bei grožį.
Formuoti taisyklingą vaiko požiūrį į savo sveikatą ir jos saugojimą.
Ugdyti bendravimo gebėjimus, laiduojant harmoningą socialinę integraciją tikslingai pritaikytoje aplinkoje.
Plėtoti bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo, maksimaliai atitinkančio daugumos bendruomenės poreikius, ugdymo.
Skiepyti meilę ir pagarbą tautai, plėtojant vaiko emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį, pratinant vaiką realiai gyventi artimiausioje aplinkoje.
Padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, laikantis dorinių normų katalikiškos moralės sampratoje.
Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, meninį jautrumą, ugdant gebėjimą išreikšti savo patirtį pozityvios raiškos būdais.